Door het toetreden als lid tot T.C. ’t Leer VZW wordt hiernavolgend clubreglement aanvaard.

§ 1. Lidmaatschap :

Art. 1 : Een persoon wordt als lid beschouwd wanneer :

A. Zijn/haar gegevens doorgegeven werden aan het secretariaat

Én

B. Het verschuldigde lidgeld volledig is gestort.
Het lidgeld kan niet contant betaald worden in het chalet aan de chaletuitbater van dienst.

Art. 2 : Onder geen enkel beding worden betaalde lidgelden teruggestort.

Art. 3 : We onderscheiden 2 groepen :

– ‘Tennis-volwassenen’ : leden die 16 jaar of ouder zijn.
Een tennis-volwassene kan deelnemen aan alle organisaties voor volwassenen. Hij/zij heeft 2 reservatiebeurten, 1 beurt op weekdagen tussen 9 en 17 uur en 1 beurt elke dag tussen 9 en 23 uur.

– ‘Tennis-kinderen’ : leden jonger dan 16 jaar.
Een tennis-kind kan deelnemen aan alle organisaties voor niet-volwassenen & kan slechts reserveren tot 19 uur. Zij betalen het verlaagde tarief.

§ 2. Infrastructuur :

Art. 4 : De tennisvelden zijn in principe enkel toegankelijk voor leden, genodigden of deelnemers van tennisles/sportstage.
Deze laatsten uiteraard enkel tijdens de uren van de desbetreffende stage.
Enkel het bestuur kan beslissen hierop een uitzondering toe te laten.

Art. 5 : Iedereen die gebruik maakt van de infrastructuren & tennisvelden wordt verzocht deze ordelijk & in goede staat te houden.
Wij verzoeken verplaatste stoelen terug rond de tafels te schikken en de gravel van het schoeisel te verwijderen alvorens de kleedruimtes en het chalet te betreden.

Art. 6 : Elke beschadiging, van welke aard ook, moet aan het bestuur worden meegedeeld. In geval van kwaad opzet, herhaling, e.a. kan onmiddellijk tot tijdelijke of definitieve uitsluiting beslist worden & betaling van de eventuele schade gevorderd worden.

Art. 7 : Het is overal verboden binnen te roken.

Art. 8 : Het betreden van de tennisvelden is alleen toegelaten aan spe(e)l(st)ers in tenniskledij & met aangepast schoeisel, d.w.z. tennisschoenen waarvan de zool geen oneffenheden mag vertonen.

Art. 9 : Bij het beëindigen van elke speelbeurt het tennisveld en de lijnen vegen.

Art. 10 : Bij regen mag men een tennisveld slechts betreden wanneer de waterplassen volledig opgedroogd zijn (plassen niet wegvegen).

Art. 11 : Bij aanhoudend droog weer vraagt het bestuur aan de leden die hun speeluur beëindigen om het tennisveld te sproeien.

Art. 12 : Het bestuur en de terreinverzorgers hebben alle beslissingsrecht mbt. de bespeelbaarheid van de tennisvelden. De spelers dienen steeds het tennisveld te verlaten wanneer de verantwoordelijke oordeelt dat er onderhoudswerken nodig zijn.
De terreinverzorgers hebben het recht de leden van het tennisveld te weren eens het onderhoud daarvan werd aangevangen voor het door de leden gereserveerde speeluur. De terreinverzorgers mijden hierbij echter de meest bespeelde speeluren.

Art. 13 : Tijdens het avondtennis kunnen de spelers de chaletuitbater verzoeken de verlichting aan te steken. De terreinverlichting is gratis.
Met het oog op een goede verstandhouding met onze buren, drukken we er op de avondwedstrijden in een serene sfeer te laten verlopen.

Meld eventuele tekortkomingen (kleedkamers vuil, tennisvelden beschadigd, …) aan de bestuursleden. Trouwens, suggesties zijn steeds welkom.

§ 3. Reserveringsreglement :

Art. 14 : Het bestuur houdt zich het recht voor om tennisvelden te reserveren voor een aantal activiteiten. De leden zullen geen tennisveld kunnen reserveren op de uren voorzien voor:
– ontmoetingen Interclub
– het Open Dubbeltornooi
– sportactiviteiten georganiseerd door het bestuur
– lessen
– onderhoud tennisvelden

De bevoegde persoon bepaalt hoeveel beschermde wedstrijden of tennisvelden dienen ingelast te worden voor de respectievelijke organisatie onder bevoegdheid van het bestuur.

Art. 15 : Voor alle gebruikers van onze tennisvelden gelden de volgende regels :
– de reservatie geschiedt enkel via het elektronisch VTV-reservatiesysteem
– ieder lid heeft zijn/haar eigen VTV-lidkaart om te kunnen reserveren. Een tennisveld reserveren, gebeurt dus door jou persoonlijk. Bij het reserveren van een tennisveld, selecteer je jouw eigen naam en deze van al jouw medespelers. Niemand mag de naam van een ander lid misbruiken.

Leden dienen rekening te houden met de verwerkingsperiode voor het aanvragen en verwerken van hun VTV-lidmaatschap en de implementatie er van in het reservatiesysteem. Bij ontstentenis van een VTV-lidkaart kunnen zij uiteraard in deze ‘latente’ periode geen tennisveld reserveren. Deze leden mogen wel spelen op de tennisvelden indien deze niet gereserveerd zijn.

Art. 16 : Een reservatie dient behouden te blijven tot het einde van het speeluur.

Art. 17 : Pas na het gespeelde speeluur kan een lid slechts één enkele reservatie plaatsen voor een volgend uur voor de komende 6 dagen.
Voor de uitzonderingen hierop zie Art. 26.
Je kan dus het net gespeelde uur niet automatisch reserveren voor de volgende week.

Art. 18 : Een speelbeurt duurt één uur met een maximum van 55 minuten speelduur. Indien er zich leden aanbieden voor het volgende uur moet men er voor zorgen dat het tennisveld geveegd is en zo nodig gesproeid.
Zo nodig is het aan de spelers welke reserveerden op het volgende uur om naar het tennisveld te gaan en duidelijk te maken dat zij het in gebruik wensen te nemen.

Art. 19 : Wanneer niemand aanwezig is, mag je steeds voort spelen.

Art. 20 : De terreinreservatie vervalt 10 minuten na aanvang, dit bij het niet bezet zijn door 2 spelers. De speler(s) verliest (verliezen) zijn (hun) rechten op dit tennisveld.
Wanneer andere leden zich aanbieden, mogen deze dus spelen (zonder de reservatie te wijzigen).

Leden die zich niet kunnen aanbieden, worden gevraagd hun reservatie te annuleren, zodat het tennisveld nog door andere leden gereserveerd kan worden.

Art. 21 : Indien er 2 volwassenen een tennisveld reserveren na 19 uur, en deze spelers dit toelaten, dan mogen 1 of 2 ‘tennis-kinderen’ ook meespelen op dat tennisveld.

Art. 22 : De VTV-interclubwedstrijden worden, tenzij akkoord van het bestuur, op woensdagnamiddag & tijdens de weekends gespeeld en dit op tennisvelden 1 en 2.

Art. 23 : Tijdens het Open Tornooi zullen alle tennisvelden hiervoor voorbehouden blijven. Men kan enkel ‘los’ spelen na aanvraag en in overleg met de verantwoordelijke van de wedstrijdtafel.

Art. 24 : Tennisveld 3 wordt op bepaalde uren door het bestuur voorbehouden voor de tennislessen. Indien dit terrein onbespeelbaar is, bv. door wateroverlast, kan de desbetreffende lesgever gebruik maken van de tennisvelden 1 of 2 mits één van deze niet gereserveerd is bij aanvang van het lesuur.

Art. 25 : Voor het spelen van wedstrijden in het kader van goodwill en clubkampioenschap dient het lid zijn/haar reservatie te plaatsen in het reservatiesysteem voor het betreffende speeluur.

Art. 26 : Leden die zich voor de sportactiviteiten Goodwill of het Clubkampioenschap zowel voor enkel en dubbel hebben ingeschreven, krijgen geen extra reservatiemogelijkheid meer vanaf 2021, elk volwassen lid heeft automatisch recht op 2 reservatiebeurten, zie artikel 3.

Art. 27 : De vergoeding voor een gastspeler bedraagt € 5,00 per uur per genodigde, te betalen aan de uitbater. Momenteel kan een reservatie met een gastspeler uitsluitend door bestuursleden vastgelegd worden.

Het uitnodigende clublid is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar gast(en).

Art. 28 : Men mag in eenzelfde seizoen maximaal 3 x als gastspeler de terreinen betreden. Wel kan men dan lid worden en wordt die € 15,00 in mindering gebracht van het te betalen lidgeld.

§ 4. Sportevenementen :

Art. 29 : Geen enkele organisatie kan en mag doorgaan, op en rond de infrastructuren en tennisvelden, zonder de toestemming van het bestuur.

Art. 30 : Voor deelname aan cluborganisaties dient men, indien gevraagd, tijdig in te schrijven via de specifieke inschrijvingslijsten in het chalet of per e-mail aan desbetreffende organisator.

Art. 31 : De reglementen van georganiseerde sportactiviteiten zullen in het chalet opgehangen worden. Het bestuur behoudt zich het recht om in alle onvoorziene omstandigheden, discussies, e.a. te oordelen en te beslissen.

Art. 32 : Indien een tennis-kind wenst deel te nemen aan een activiteit voor volwassenen, dient dit vooraf overlegd te zijn met het bestuur.
Voor een dergelijke inschrijving rekenen we op het gezonde beoordelingsvermogen van de ouders. Het bestuur behoudt echter te allen tijde het recht deze deelname te weigeren.

Art. 33 : Het bestuur kan tussenkomen in onkosten van VTV-interclubwedstrijden. Hiervoor maakt zij desgevallend bij aanvang van het seizoen specifieke afspraken met de kapitein van de interclubploeg. Indien er geen afspraken zijn gemaakt tussen het bestuur en de kapitein, zal er geen vergoeding plaats vinden.

§ 5. Verantwoordelijkheid & verzekering :

Art. 34 : De club is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging, e.a. van kledingstukken en/of voorwerpen toebehorend aan de leden.

Art. 35 : Kwetsuren opgelopen door leden (cfr. Art. 1) van de club tijdens het tennis spelen, zijn verzekerd via VTV.
Gelieve desgevallend contact op te nemen met een bestuurslid.

Art. 36 : Leden die zich inschrijven voor VTV-wedstrijden (individueel, dubbel of als ploeg) dienen de respectievelijke VTV-reglementen te volgen. Zie hiervoor www.vtv.be … .
Eventuele boetes die T.C. ‘t Leer ten laste worden gelegd wegens niet respecteren van de VTV-reglementen, worden door de tennisclub verhaald op de speler (zo het meerdere spelers betreft, verhaalt T.C. ‘t Leer zich op de kapitein).

Art. 37 : Het bestuur vraagt met aandrang om de eigendom achter de tennisvelden niet te betreden. Voor het beschadigen van de omheiningen of bij gebeurlijke ongevallen, hondenbeten, aansprakelijkheid voor beschadigingen, enz. zal je op geen enkele manier een beroep kunnen doen op de club, de verzekeringen van de club of de verantwoordelijkheid van het bestuur.

§ 6. Klachten :

Art. 38 : Bij het vaststellen van misbruiken, wordt je verzocht jouw klacht schriftelijk over te maken aan het bestuur.

§ 7. Opening(suren) :

Art. 39 : Het tennisjaar van T.C. ‘t Leer loopt vanaf het laatste weekend van de Paasvakantie tot 30 september.

Art. 40 : De tennisvelden zijn tijdens het tennisseizoen iedere dag open van 9u00 tot 23u00.

Art. 41 : De werking van de toogdienst gebeurt obv. vrijwilligers. De openingsuren die vooropgesteld worden, zijn:
– iedere werkdag van 18u30 tot 24u00
– op weekend- & feestdagen van 11u00 tot 24u00.
Indien je onverwacht verhinderd bent voor het vervullen van de toogdienst, zorg je in eerste instantie zelf voor een vervanger en dien je de chaletverantwoordelijke op de hoogte te brengen.

Heb je interesse om de grote groep tappers te vervoegen, geef dan even een berichtje door aan de chaletverantwoordelijken.

§ 8. Clubreglement :

Art. 42 : Het bestuur heeft het recht dit reglement te allen tijde te wijzigen. Elke wijziging zal bekend gemaakt worden via affiche in het chalet, per mail of site. Het bestuur behoudt zich het recht om in alle onvoorziene omstandigheden te oordelen en te beslissen.

Het clubreglement werd door het bestuur unaniem goedgekeurd op 21/01/2013.

Met sportieve groeten,

het bestuur.