General Data Protection Regulation

GDPR is de afkorting van General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese wetgeving met een stevige focus op privacy en veiligheid, die op 25 mei 2018 van kracht wordt in alle Europese lidstaten en geldt voor alle Europese bedrijven en verenigingen, ongeacht hun grootte.

Hiervoor moeten alle gegevens die wij als club over jou verzamelen voldoen aan onderstaande  criteria:

1.Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking

Dit gaat vooral over de informatie over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en de doeleinden van de verwerking. Dit gaat eveneens over de bijkomende informatie die kan verstrekt worden zodat een gerechtvaardigde en transparante verwerking van uw persoonsgegevens verzekerd is

2.Juistheid

De gegevens moeten juist zijn en zo nodig worden bijgewerkt. Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om onnauwkeurige of onvolledige gegevens uit te wissen of te verbeteren

3.Integriteit en vertrouwelijkheid

De gegevens moeten volgens een afdoend veiligheidsniveau worden verwerkt door gebruik te maken van passende, technische en organisatorische maatregelen.  Dit houdt een bescherming in tegen iedere niet toegelaten of onwettige verwerking, tegen verlies, vernietiging of kwaliteitsverlies van de gegevens.

4.Welbepaald doeleinde

De persoonsgegevens moeten worden verkregen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen niet verder verwerkt worden op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

5.Minimale gegevensverwerking

De persoonsgegevens moete toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt.

6.Beperkte bewaartermijn

De gegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren en niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

We verzamelen dus je persoonsgegevens enkel maar opdat de werking van zowel onze club TC ’T LEER VZW als de overkoepelende organisatie TENNIS VLAANDEREN op een gestructureerde en eenvoudige manier kan verlopen.  Wij zullen je gegevens nooit aan een andere organisatie doorgeven of vermelden op enig kanaal zodat deze eventueel kan misbruikt worden.

Het uithangen van sommige gegevens in onze chalet -enkel maar indien dit nuttig is voor het gebruik, bv voor de organisatie van de goodwill competitie – achten wij niet strijdig met dit principe.  Ook worden soms foto's genomen en gepubliceerd op deze website of op de Facebook pagina van de club; indien u hierop voorkomt er hiertegen bezwaar maakt, kan u zich altijd richten tot de gegevensverantwoordelijke om deze te laten verwijderen.

In bijlage kan je een overzicht vinden van de personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming binnen onze club, de gegevens die geregistreerd worden, wat wij met deze gegevens doen en hoe deze gegevens beveiligd zijn.

Voor meer info gelieve een mail te sturen naar de gegevensverantwoordelijke van de club (jolien.wyckmans@hotmail.be)